ایرانیان باز هم سرافراز شدند

ملت ایران بازهم ثابت کردند که با ایران هستند

دشمنان ایران باز هم نتوانستند کاری بکنند

پس باید بگویم آفرین بر شما

دوستدار شما hu

/ 1 نظر / 11 بازدید